tiramisu
teyzemin kurabiyeleri

Comments

Leyla EREN

Kız hatice teyzemin tarifleri diyeceğine Leyla Eren'in tarifleri de. Adımız geçsin. Yoksa sana baska tarif vermem....
Ayrıca siten çok güzel olmuş. Canım hepsini istedi.
Byeeeeee

hatice

düzelttim teyzecim :) verdiğin tüm tarifler için de tekrar teşekkürler...

yeşim

sıtedekı hersey mukemmel.sizi keşfettiğim için çok mutluyum..

nilay ersöz

merhabalar sitenizi 2 haftadır takip ediyorum mükemmel buldum emeğinizden dolayı sizi kutluyorum.selamlar.

hatice

nilay hanım, çok teşekkür ederim yorumunuz için.

aliye pehlivan

sitenizi çok severek takip ediyorum , sizden esinlenerek ve birazda bazen kendim bişeyler katarak tariflerinizi deniyorum .. Sizlerden ricam yaz geliyor daha hafif ve meze türü ve küçük ama şık ikram edilebilecek değişik tarifler yollamanız ..

selamlar ,

aliye

Hatice

Aliye hn yorumunuz için teşekkür ederim. bu aralar kendimi kek & pasta yapmaya kaptırdım. belki bir süre onra dediğiniz türden tarifler de denerim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)