« tereyağlı ve cevizli kurabiye | Main | çikolatalı fransız keki »

02/05/2004

Comments

Özlem Sağnak

hatice merhaba bende ımprımaturu aldım ve okuyorum.elimden düşüremiyorum özellikle tarihi romanlardan hoşlananlara kesinlikle tavsiye ederim fakat kitap 870 sayfa olduğu için insan bitirmek için sabırsızlanıyor valla işi gücü serdim okuyorum sevgiler

hatice

özlem merhaba,
ben de tarih romanlarını seviyorum, bugün farklı konularda iki kitap daha aldım, şimdi hangisinden başlayacağıma karar veremiyorum. herhalde imprimatur'u en son okuyacağım...

meral sofioğlu

merhaba,
ben sitenizdeki mayıs ayı takvimli duvar kağıdını download etmek istiyorum, çiçek resimleri süper üstelik takvimli olması çok işe yarıyor... fakat cuma günü gördüğüm bu resmi bugün bulamadım. bana bu resmi gönderirseniz çok sevinirim.
teşekkürler...

hatice

meral hanım merhaba,
resmi tekrar yan tarafa yerleştirdim. duvar kağıdının işinize yaramasına da sevindim...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)