Zeytinyağlı Mayalı Poğaça
Çocuklar için Kurban & Hac Etkinliği

Güneş Sepeti

Sepet

Ruhumun kapkara bulutlarla kaplanmaya başladığını hissettiğim zamanlar sevdiğim insanları görme ihtiyacımın tavan yaptığı dönemler oluyor hep. Geçen haftalarda yine böyle döneme girdiğimi hisseder hissetmez çok sevdiğim iki dostumu bize davet ettim. Bir pazar günü eşleri ve çocuklarıyla kalkıp bize gelmeye ikna oldukları için de her birine bir sepet hazırladık kızımla. Günümü, ruhumu, dünyamı aynı bir güneş gibi aydınlattıkları için güneşin renklerinde ıvır zıvırlarla doldurduk sepetlerimizi de...

Comments

yuzyillikkonak.blogspot.com

Üzülmeyin, biz insanoğlu neler neler atlatıyoruz, herşey gelip geçici, dünya bile fani... Hediyeleriniz çok şekerler, ne kadar incesiniz.

GAMZE

çok iyi yapmışsınız hediyeler çok güzel sizede iyi geldiyse ne mutlu bir sepette bize:)

SAFIYE Ozdemlr

Cok tarzsiniz

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)