« manolya | Main | yaz çiçekleri »

June 28, 2004

Comments

hatice
yeşim photofriday.com adresindeki sitede her cuma farklı bir konu yayınlanıyor. herkes kendi sitesinde bu konuda bir fotoğraf yayınlıyor ve linki belirttiğim adrese gönderiyor. ben fotoğraf konusunda çok amatörüm ama benim sana tavsiyem eğer zamanın varsa bir kursa devam et, dijital bir makine al ve mümkün olduğu kadar çok fotoğraf çek. makinen devamlı yanında olsun çünkü hiç ummadığın bir anda harika bir manzara ile karşılaşabiliyorsun.
yeşim
hatice ben de fotografla ilgileniyorum.photo friday nedir acaba??fotograf konusunda bana ne tür tavsiyelerin olur,yardımcı olursan sevinirim. sevgiler
hatice
sağol latife. bu fotoğrafı aslında geçen sene çekmiştim. photo friday'e eskiden sık katılıyordum ama bu sene portakal ağacı'na ağırlık verince kalmıştı. bu ara tekrar başladım. bahsettiğin yarışmalara da hiç katılmadım. belki bundan sonra katılırım...
latife
tebrikler hatice. fotograf da gercekten cok guzel. bu arada Steve's Digicams Photo of the Day contest'e de katiliyor musun? Ya da digicamplus'a?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)