« YE #11: Balık | Main | YE #12: Sütlü Tatlılar »

July 17, 2006

Comments

Onca Tapınç Uğurlu

Merhabalar,
blog dünyasında yeniyim. Etkinliklerinize ben de katılmak istiyorum. Üyelik için yardımcı olursanız sevinirim.

İyi günler

Hatice

Onca merhaba,
Mayıs 07 icin istedigin gibi ismini kaydettim.

iyi gunler,
H.

Seçkin

Bu siteyi arkadaşımın tavsiyesiyle kaşfettim ve çok güzel bir çalışma olarak buldum.Peki nasıl üye olabilirim? Nasıl sürekli iltişim kurabilirim?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)