« YE #12: Sütlü Tatlılar | Main | YE #13: Salatalar »

July 17, 2006

Comments

defnenin

merhabalar hatice,marttan beri blogum var.. ilk olarak yoresel yemeklere katildim. ne zamandir bir etkinlige ev sahipligi yapmak istiyorum ama, cesaret edemiyordum. haziran 07 ayi etkinligi su aralar bos gozukuyor.. eger uygunsa bu ay ki etkinlige talibim...

herkese kolay gelsin

Hatice

Defne seni de Haziran için ekledim.

Peckham

Hatice senin iletişim bilgilerine ihtiyacım var. Tariflerini ve fotoğraflarını yayımlamak istiyoruz. Yurtdışında.
Ben sana ulaşamıyorum.
Yasemin (peckham76@mynet.com)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)