« YE #12 Sütlü Tatlılar Özetleri | Main | YE #13 Salatalar Özetleri »

July 19, 2006

Comments

Limon Cicegi

Ben de bir etkinlige ev sahibi yapmak istiyorum. Acaba bende randevu alabilir miyim ?
Sevgilerle

irem

keşke sayfada başvurmak isteyenler için bir mail adresi gibi bir şey konulsa... biz de lezize olarak sıraya girmek isteriz..

kurabiyem

Merhaba.Sitenizi sürekli ziyaret ediyorum ve çok başarılı buluyorum.Bu ayki etkinliğe bende katılacağım inşallah.Önümüzdeki uzunca bir zaman dolu ama etkinliğe bende ev sahipliği yapmak isterim.Sevgiler:))

Hatice

Sırayla Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için ev sahipliğinizi kaydettim.

Burcu

Merhaba Hatice,
Fındık tüketimini artırmak ve gündemdeki fındık sorununa dikkat çekmek için bir acil durum etkinliği düzenleyelim istedik. "Ye" etkinliklerinin öncüsü olduğun için sana da haber vermek istedim. Dilersen ve Eylül etkinliğinin sahibesi kabul ederse, "Ye" etkinliğinin Eylül konusu olarak da seçilebilir fındık. Bütünlüğü bozmamak açısından düşündüm bunu, sen ne dersin?

Hatice

Burcu merhaba,
Elvan'a fikrini sordum ondan yanıt alınca sana bildireceğim. Eğer o kendi konusunu yapmak isterse yine Eylül içinde ayrıca bir etkinlik yapabiliriz.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)