« YE #21: Tavuk Ozetleri | Main | YE#23: Diyabetik Tarifler »

April 28, 2007

Comments

Zeynep Seda

Ben etkinlige katilanlarin tarifleri ne zaman yayinlanacak merak ediyorum, saat 6 oldu ilgili sitede hala tek bir katilimci tarifi goremedim. Sadece ev sahibinin tarifi var...

sevdamavisi

selam
sanırım bu ayki etkinlikle ilgili bir problem var henüz bir ses çıkmıyor. bu konuda bilginiz var mı acaba. sevgiler

Lama

Her sorun oldugunda sana geliyoruz ama bu ay gercekten etkilikle ilgili gelisme yok.Bu ayki ev sahibi site terkedilmis gibi...
Haziran ayi etkinliksiz mi kalacak :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)