« Ye 27: Karadeniz Yemekleri | Main | Karadeniz Yemekleri »

September 27, 2007

Comments

Akshay

dndiani dndiani destanadanalar girmi? bostanakov bostanc? danay?yemesin lahanay?eeeeeeeeeeeee:)))ALLAH annesine ,babas?na, vatana millete hay?rl? bir evlat olarak yeti?tirsin.

Marina

Tebrikler meslektaşım devamını grteiirsin umarım.C# ile Java arasında pek fark yok aslında ama C# milenyum dili olduğu ie7in gfcnfcmfcz isteklerini karşılama ae7ısından daha esek ve geliştirilmesi daha hızlı ilerleyen bir dil.Ama Java'da e7ok gfce7lfc,ayrıca platform bağımsız ve her alanda kullanılıyor.İkisinide ağırlık verilmeli :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)