« Yaman Etkinlikler: Turk Gecesi Sonuclandi | Main | Ye 27: Karadeniz Yemekleri »

September 17, 2007

Comments

serpil

Sevgili Hatice henüz çok yeni blog sahibi olmama rağmen bana bir fırsat tanıdığın ve etkinliğe ev sahibi olmamı uygun gördüğün için çok teşekkür ederim.Bu sayede bloğumun tanınırlığı artmış oldu.Tekrar teşekkür ederim.Umarım güzel bir etkinlik olmuştur.Ayrıca Ye#26 Aperatifler ve mezeler V i de oluşturdum ona da yukarıda link verirsen sevinirim
sevgiler...

Wileska

*Birincimiz harika olmuş :) Gergedanlar nreden de aklına gelmiş, e7ok gfcldfcm :))*İkincimizi e7izimdeki başarısından dolayı sevdim. Fikir olarak ise ilk bakışta gee7en sene e7ıkan haberlere benzettim. Hani yok bir gazete bir elebaşını 404 kez aramış olabilirdi :))*dce7fcncfc olan ise şfcphesiz hakkıyla Tfcrklfcğfcnfc konuşturmuş.*Mansiyon f6dfclfcnfc de fce7 boyutlu tasarımından dolayı kutlarım.Bf6yle yarışmalarda eğlenmesini bilmek gerekiyor, f6nemli olan kazanmak değil bence eğlenmek :) Ben e7ok eğlendim Hasan bey, yine bekleriz.

Basit

leylaBu siteyi Sahrap Soysal'in kisseonde okudum ve hemen girip baktim,ilk baktigim tarifti bu, hemen denedim muhtesem oldu hem goze hemde damaga hitap eden bir lezzet,zarif cay sofralari icin harika bir tarif,herkese tavsiye ederim.ben konserve degil taze mantar kullandim ayni olcude:)

Suharji

c7ocuklardaki uyku problemini e7f6zmenin en gfczel yf6ntemi bence e7ocuklara uynkunu ne kadar f6nemli oldugunu ve bunun gfcnlfck kae7 saat olması gerektigini ve f6nemini e7ocugun anlıyacagı dille ve gfczel bir hayali kurgu ile verilmesi gerekiyor bf6yle bir yf6ntem %90 işe yarıyacaktır.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)