« YE #26: Aperatifler ve Mezeler Özetleri | Main | Yaman Etkinlikler: Ramazan Yemekleri Etkinligi Sonuclandi »

September 17, 2007

Comments

aysenur


konu secimi icin tebrikler, mutlaka katilmayi dusunuyorum. Ayrica bu sene dogu karadenizi ilk defa gezme imkani bulmus biri olarak cok etkilendim. Gezip gordugum yerleri arzu ederseniz meshur lezzetleriyle birlikte etkinlikte sizinle paylasabilirim.
Hayirli Ramazanlar.

irem

karadenizli olmadığım ve mutfağını hiç bilmediğim için sanırım bir köşeden seyredeceğim öğretici bir etkinlik olucak :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)