« Yaman Etkinlikler: Ramazan Yemekleri Etkinligi Sonuclandi | Main | YE 28: GELENEKSEL KIŞ HAZIRLIKLARI »

October 27, 2007

Comments

pastacı cafe

merhaba.....bende etkinliklere katılmayı çok isterim ama nasıl?olacağı hakkında bir fikrim yok yardımcı olursanız sevinirim şimdiden sağolun;)

Zakaria

1991 Aralık ayından itibaren Adana'da hava normdlaen daha soğuktu. 31 Aralık gecesi, yani yeni yıla girmeye saatler kala kent merkezinde karlakarışık yağmur, zaman zaman kar vardı. Bizler alışık olmadığımız ie7in hemen pencerelere koşmuştuk, ben tabii henfcz 5 yaşında bir velet olduğum ie7in annem-babam yanımda olmadan ya da onların gf6zetiminde olmadan dışarı e7ıkma f6zgfcrlfcğfcm yoktu Kar yağışı ne kadar sfcrmfcştfc hatırlamıyorum. Fakat azıcık bile olsa tutmamıştı, ki ben e7ıldırırdım bf6yle bir şeyin olabilmesi ie7in.Bir ay gee7ti, takvimler 31 Ocak 1992 yi gf6steriyordu. O gfcnfcn sabahı c7ukurova dcnv. Balcalı Hastanesi'nde doktor olan dayım iki kuzenimi de alıp bize geldi. Balcalı'da (100 m -150 m arası yfckseklikte bir bf6lge) kar olduğunu ve bizleri de gf6tfcrmek istediğini sf6yledi. Bu arada bizim evin olduğu yerde rakım 25 m ve kar namına hie7bir şey yoktu yerde. Ben fcşfctmfcştfcm birkae7 gfcn f6nce. c7ok kf6tfc değildim ama anneme gf6re evden e7ıkmamam gerekiyordu Annem sadece ablamın onlarla gitmesine izin verdi. Bir e7ocuk ie7in bfcyfck yıkımdı, hele de Adana'da yaşayan bir e7ocuk ie7in.Bu fotoğraf o gfcn dayım tarafından Balcalı Hastanesi civarlarında e7ekilmiş. Kar kalınlığı 4-5 cm vardır herhalde. Maalesef o karede ben yoktum Bunlar da 7 Aralık 1991 ve 29 Şubat 1992 arasında 17350 kodlu İncirlik istasyonunda f6le7fclen maksimum sıcaklık değerleri;Yukarıdaki tabloda daire ie7ine aldığım tarih 31 Ocak 1992.Aşağıdaki tabloda daire ie7ine aldığım gfcnler ise 31 Ocak 1992 yi de ie7ine alan haftadaki minimum sıcaklıklar;İncirlik'te herhalde kar yağışı gf6rfclmfcş olsa bile yerde birikme yapmamış olmalı.Fotoğrafın e7ekildiğini tahmin ettiğim nokta (110 m) ve meteorolojik f6le7fcmlerin yapıldığı İncirlik Hava dcssfc (51 m) arasında 5-6 km mesafe ya var ya yok. Bu arada sol altta işaretli olan yer de Adana Meteoroloji Bf6lge Mfcdfcrlfcğfc'nfcn yeri (29 m).19 yıldır Adana'da gf6rfclmfcş en ciddi kar yağışı budur. 1992 den sonra da hemen hemen her sene kar yağışları gf6rfcldfc ama hie7birinde birikme olmadı maalesef Okuduklarıma gf6re Adana ve c7ukurova genelinde en sert kış 1915-1920 arasında Fransız işgali altında yaşanmış. Yağan karın gfcnlerce yerden kalkmadığı yazıyor kimi yerlerde. Fakat hie7bir gf6rsel kanıt yok. Belki de vardır ama ben bilmiyorum.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)