Lahana kavurma & kovalama
Elmalı pasta

camdaki noktalar

dots_on_glass.jpg
dün kitapçıdaki "glass painting" isimli kitaba bakarken cam bardakların üzerine noktalarla desenler yaptıklarını gördüm. ben de eve gelince annemin kullanmadığı şekerliklerden birini bulup (ona göstermeden) üzerine fırça ile boyadım. önce kare bir kağıt kesip üzerine deseni çizdim. sonra da bu kağıdı bantla şekerliğin içine yapıştırdım. bitirdiğimde şekerliğin yeni halini en çok annem beğendi...

Comments

Sitenizi uzun zamandır ziyaret ediyorum ve çok kaliteli olduğunu düşünüyorum başarılarınızın devamını dilerim.bende birgün tariflerimden paylaşmak isterim sizlerl:-)

SİTENİZİ ÇOK BEĞENDİM ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKİP ETMEYE ÇALIŞIYORUM.HARİKASINIZ..
TEŞEKKÜRLER:)

hatice canım bişey sorucam cam kaseleri boyarken cam boyası dışında kullanabileceğimiz bir malzeme var mı???

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)