« havuçlu tatlı | Main | kayısılı kurabiye »

04/12/2003

Comments

zynep

merhabalar :)
hatice bu sayfaya bakarken http://www.portakalagaci.com/images/relax_kit_package.jpg 2. resmin duzgun olarak calismadıgını gordum ve sana haber vermek istedim... sanıyorumki .jpg dosyasına 1 seyler olmus...
pıyalenın ya da baska sıtelerın boyle ızınsız foto ya da belge kullanmaları bence cok ayıp ve saygısızca kınıyorum....
ama bunu da web ortamında engellenemedıgını bılıyorum ne yazıkki ...o yuzden hatice sana 1 tavsiye fotoların 1 kosesine kendi adının silik yazısı olabilir bunu da photoshop ya da benzeri programlar kullanılarak yapılabilir...sadece 1 fikir iste benimkisi...
ustalara saygılar:)
zynep

hatice

zeynep, uyarın için teşekkürler. resmi düzelttim. kendi adımı photoshopla yazabilirim ama benden habersiz alanlar bunu yine photoshop ile silebilirler. bir de genelde alınca resmi küçülttükleri için gözükmez ismim. yine de düşündüğün için sağol...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)