tiramisu
teyzemin kurabiyeleri

Comments

Aliye hn yorumunuz için teşekkür ederim. bu aralar kendimi kek & pasta yapmaya kaptırdım. belki bir süre onra dediğiniz türden tarifler de denerim.

sitenizi çok severek takip ediyorum , sizden esinlenerek ve birazda bazen kendim bişeyler katarak tariflerinizi deniyorum .. Sizlerden ricam yaz geliyor daha hafif ve meze türü ve küçük ama şık ikram edilebilecek değişik tarifler yollamanız ..

selamlar ,

aliye

nilay hanım, çok teşekkür ederim yorumunuz için.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)