« Arpacık soğanlı tavuk ve kepekli pirinç pilavı | Main | çilekli tart »

14/06/2004

Comments

yldız

Sitenizi daha dün akşam keşfettim.Tarifler ve özellikle resimler çok güzel.ilk olarak peynirli poaça ve oğlumun isteği üzerine kokos kurabiyeyi deneyeceğim.
Pasta konusunda kötüyüm.Dilerim bu tatiflerle kendimi aşarım.Sonucu mutlaka sizlerle paylaşacağım.
Sevgiyle kalın.

haydar disbudak

sitenizi favorilerime ekledigimi iletmek sanirim yeterli olacaktir..
saygilar.
haydar disbudak

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)