cevizli ıslak kek ve kıymalı poğaça
mantar kurabiye ve patatesli, soğanlı börek

Comments

Beni de üye yapın ne olur:))
İlk defa bugün gördüm. tek kelime yetmez ama..
Tek kelime ile süper..

Bütün hamur işleri ve keklere bayıldım. Keşke bunları yapıp da satan bir yer olsa...

Arkadaşım daha doğrusu ruh ikizim Arzu1 ve kardeşi umut(ki benimde kardeşim sayılır) sizin arayıpta nice pastanede bulamadığımız 'Alman Pastsı' tarifinizi denemişler bu akşam ve ortaya şahane bişey çıkmış. Rejimimi bozdum ama çok mutluyum. Çocukluğumuza bir yolculuğa çıktık sayenizde... Sevgiler
Arzu2

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)