tırtıl kurabiye ve limonata
irmik helvası

Comments

merhabalar...
sitesinizi uzun süredir takip ediyorum ve tariflarınıze diyecek laf yok zaten çok güzel.
ben sizinde kullandıgıniz EMILE HENRY mutfak kaplarını istanbulda nerden bulabilirim? cevaplarsanız çok memnun olurum.şimdiden teşekkurler..

çok güzel şeyler var çk teşekkürler sizin gibi siteler bu devirde zor bulunur çokkk ama çokkkk sağolun thank you very much

sitenizi çok beğerek takip ediyorum.ama tart tariflerine daha çok yer verirseniz sevinirim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)