Milföylü talaş böreği
çatal

portakal ağacı önlükleri

portakal ağacı önlüğü

portakal ağacı önlüğü

yaklaşık bir buçuk aydır üzerinde çalıştığım portakal ağacı önlüklerinin ilk numunelerini bu hafta başında aldım. asıl üretim önümüzdeki hafta başlayacak ama ben bu haberi daha uzun süre sizlerden saklayamayacağım... (modeller; halamın kızı tülay ve erkek kardeşim ahmet yusuf)

not: fikir tamamen ablama ait...

Comments

Hatice Hanım,

Önlükler hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Nereden alabiliriz?
Ellerinize sağlık...

hatice hanım bu önlükler çok güzel ve ayrıca fikir de çok güzel bana da bir tane gönderirseniz sevinirim

hatice hanım,acaba önlüklerinizden nasıl edinebiliriz?Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim ve yemek yapmak benim en büyük zevkim.Tarfileriniz sayesinde hafta başları okul arkadaşlarım evde yapıp okula götürdüklerimle bayram yapıyorlar..Siz farkında değilsiniz ama ben sizden çok şey öğreniyorum..=)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)