Fırında kuzu but
kızılcık şurubu

portakal ağacı aşçıları

Onluk_thank_you

portakal ağacı önlüklerinin ilk yurt içi siparişlerini cuma günü yolladım. eğer mail ile sevdiğiniz bir yemeğin tarifini ve önlüğünüzle birlikte çektirdiğiniz bir fotoğrafı adresime yollarsanız ileride siteye ekleyeceğim "portakal ağacı aşçıları" bölümüne sizi de eklemek isterim. (hatta fotoğrafta elinizde bir tabak içinde yemeğiniz olursa daha harika olur...)

not 1: isterseniz fotoğrafınızda yüzünüz görünmeyebilir...
not 2: amerika siparişleri 14 ekim'de yola çıkıyor...


Comments

selamlar Hatice hanımmmm :)

bir tanesi ya bu siten ne kadar tatlı böylee...
her bir emeğinin hatta resimlemen benim gibi resim sevdalısı birine çok cazip gelliyor.

inan bu emekler boşa gitmezzz... :)
haticecim ya ben ankaradayım ve bende önlüklerinden istiyorum, nasıl ve kadara temin edebilirim bana yazarsan çok sevinirim....

öpüldünüz hanfendii :)
hayırlı iftarlar bu arada tüm okurlara aynı zamanda...

çok güzel önlüklerrrr bayıldımmm hatta annem bende istiyorum dedi kim yaptıysa tşkrlr

önlük istiyorum bende:))

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)