Fırında kuzu but
kızılcık şurubu

portakal ağacı aşçıları

Onluk_thank_you

portakal ağacı önlüklerinin ilk yurt içi siparişlerini cuma günü yolladım. eğer mail ile sevdiğiniz bir yemeğin tarifini ve önlüğünüzle birlikte çektirdiğiniz bir fotoğrafı adresime yollarsanız ileride siteye ekleyeceğim "portakal ağacı aşçıları" bölümüne sizi de eklemek isterim. (hatta fotoğrafta elinizde bir tabak içinde yemeğiniz olursa daha harika olur...)

not 1: isterseniz fotoğrafınızda yüzünüz görünmeyebilir...
not 2: amerika siparişleri 14 ekim'de yola çıkıyor...


Comments

kesınlıkle bende bu onluklerden edınmek ıstıyorum cok guzeller:)

merhaba.siteye yeni üye oldum.yemeklerinize hayranım.bende bu önlüklerden istiyorum.ama fiyatını ve nasıl alabileceğimi bildirirseniz çok memnun olurum.

ya gerçekten çok güzel önlükler, böyle bir hatıra önlüğümün olmasını bende çok isterim, acaba banada önlük yollayabilirmisiniz?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)