çatal
Vişne kompostosu

Comments

haticecim olayı ticarete döktünde faturasını gönderiyormusun

koca bir haftanin yorgunlugunu bu minicik sirin sey aldi goturdu..gercekten de harika bir fotograf olmus.. sevgiler..

kedilerden çok korkmama rağmen sadece uzaktan sevebiliyorum :D ama bu kedi çokk şekerrrr....
ve birde bu önlüklerimizi nasıl alacağız ...hatice'cim beni email listesine eklemiştin sanıyorum ama bana hiç email gelmiyor ya da ben mi karıştırıyorum acaba:DDD neyse sonuçta beni de email listesine eklersen çok sevineceğim çünkü önlükleri galiba bu şekilde alabileceğiz...ve birde dağıtım nasıl olacak:?)
görüşmek uzere
zynep

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)