çatal
Vişne kompostosu

Comments

gerçi hatice cevaplmış ama ben yine de sormadan edemeyeceğim : Zeynep ? sen bu sitenin nesini anlayamadın? oraya takıldım ben de

ooff..çok güzel bir pisi. ne kadar da masum uyuyor. bayılıyorum kedilere. resim çok güzel çekilmiş bu arada, tebrikler.

hülya, a.s.
benim 25 aylık yeğenim de her kediyi havya kaldıracağım diye tutturuyor. hatta geçen yaz yavru köpekleri de kedi sanıp eline almaya çalışmıştı ama köpekler ağır olduğu için bir türlü başaramamış ve sinirlenmişti:)

zeynep, yaptığım yemekleri ve ara sıra çektiğim fotoğrafları buraya yazıyorum. hepsi bu:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)