Güveç
kabak ve patates çorbası

Comments

KALP İÇİN ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU DUYDUK. TEMİN ETMEK İÇİN ÇOK ARADIK. öZELLİKLE TAZE ALIÇ MEYVESİNİN DAHA ETKİLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ. bİE DOSTUMUZ SAYESİNDE GAZİANTEPTE BİR AKTARDA TAZE OLARAK BULDUK. HATTA ALICIN SARI VE KIRMIZI ALIÇ OLARAK SATILDIĞINI BURADAN ÖĞRENDİM. iLK ÖNCE KIRMIZI ALIÇ KULLANDIM. SAONRADA SARISINI. TANSİYONUM NORMALE DÖNDÜ,ROMATİZMA AĞRIŞARIM AZALDI. KOLESROLÜM DE DÜŞTÜ.İSTEYENLER İÇİN AKTAR TELEFONU 0342 2209727

tarifleriniz çok işime yaradı.teşekkür ederim

çok iyi bir site

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)