Ev baklavası
posta

teneffüs

Chi11lg

dün akşam yeni tarif girmeye çalışırken, bilgisayarımdaki grafik programları çalışmamaya karar verdiler. dizüstü bilgisayarı açıp gece bire kadar sırayla firefox, canon driver ve photoshop yükledim ama photoshop açılmamaktaki ısrarlarını bu bilgisayarda da sürdürmekte kararlı gözüküyor. ben de bunu geceleri site ile uğraşma olayına bir süre ara vermem gerektiğine bir işaret olarak algılamaya karar verdim. merak etmeyin pazartesi döneceğim. pazartesiye kadar uzaklardaki akrabalarımla iftarlar yapıp başladığım patchworkü bitirmeyi ve fast company'nin kasım sayısını baştan sona okumayı planlıyorum. (haftaya yazmak için bir sürü tarif birikmiş olacak ama olsun) ayrıca henüz görmediyseniz sağ tarafa okuyucu haritası koydum. oradan yaşadığınız yeri işaretleyebilirsiniz. en sevdiğim ay olan kasım'da görüşmek üzere!

resim: allison reuling

Comments

masa düzenine çok önem veririm sizin de masa larınız hele pazar sofranız harikaydı!

hatice haritayı bir türlü açamadım, herhalde benim bağlantılarda bir problem var. Ben sen ekleyebilirmisin? Birde merak ettiğim bir şey var. Bu kadar şeyleri yapmak için enerjiyi ve zamanı nasıl, nereden buluyorsun.. Yaptıklarını okuyunca kendimi acayip tembel ve yaşlı buldum..

türk kahvesi fincanı...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)