Çiğ köfte
haşhaşlı ve tahinli kek

birleşik kafkasya konseyi dergisi

Birlesik_kafkasya

bugün babam birleşik kafkasya konseyinin üç ayda bir yayınlanan dergisini getirdi. dergiyi bana uzatırken arka iç kapaktaki fotoğraf çok tanıdık geldi. dikkatli bakınca benim şıpsı paste tarifimi ve fotoğrafımı yayınladıklarını farkettim. birleşik kafkasya konseyine tarifimi dergilerine aldıkları ve sitemi kaynak gösterdikleri için teşekkür ederim.

Comments

hatice hanımın bizde daha çok tarifi var.kaynak gösteriyoruz.umarım kızmaz.

bende çerkesim tariflerin çok güzel sırayla
tariflerini denemeye karar verdim.


Zeynep hanım merhaba,

evet çerkesim. kızınızın ismi de çok güzelmiş. Allah ismi gibi bir hayat nasip etsin. yemeklerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)