katlı poğaça
lahana salatası

Comments

gülcan merhaba, inşallah kek güzel olmuştur. yorumun için de teşekkür ederim.

merhaba
sayfanizi birkacgun önce tesadüfen girdim
ama tarifleri cok begendim hatta yogurtlu corbanzi denedim herkes cok begendi .
yarinda kek,i denigcem.
cok tesekkürler .

meltem, yan taraf çok kalabalık oldu diye flickr'ı kaldırdım. tatlıyı henüz deneyemedim. çayı da bizim markette bulamadım.

emel hanım çok sağolun.

tesnimciğim, amin. Allah hepinizin dualarını hayırlara ulaştırsın.

semanur hn, nuray hn ve pınar, teşekkür ederim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)