Elma YE#2
Domates Turşusu

Bir Önlük Hikayesi (tie one on)

11

Yabancı elişi günlüklerinden Angry Chicken'ın sahibesi Amy'nin sitesinde "tie one on" adlı bir bölüm var. Bu bölümde her ay bir konu yayınlanıyor ve siz bu konuya uygun bir mutfak önlüğü hazırlıyorsunuz. Eylül ayının konusunun "mutfak havlusundan yapılmış önlük" olduğunu okuyunca ben de bu etkinliğe katılmak istedim. İstediğim boyutlarda bir mutfak havlusu arayışı içerisindeyken ablamın önerileriyle eskiden yaptığımız etamin mutfak havlularından işleyip önlük haline getirmeye karar verdim.

1_8Bakırköy'deki etamin dükkanına gidip istediğim kumaşı ve işleyeceğim deseni seçmeye başladım. Uzun süren kararsızlık dakikaları sonucunda mevsimle uyumlu olması için açık kahve tonlarındaki bir kumaşı ve erikli desenleri seçtim. Akşamları işten geldikten sonra birer ikişer kareleri tamamladım. Tüm kareler bitince önlüğün kemerini yapmak için krem rengi saten kurdale aldım.

Cuma akşamı annemi  dikiş kısmını yapması için ikna ettim. Annemle önlüğe pile yapmaya karar verdiğimiz için ilk önce pile yerlerini belirledi. Kurdaleyi bel kısmına da dikeceği için iğnelerle önlüğe tutturdu. Daha sonra kurdaleyi ve pileleri ütüledi (herhangi bir kumaşı dikmeden önce mutlaka ütülemek gerekiyormuş) ve makine ile iğnelediği yerleri dikti. (kurdalenin düğüm atılacak yerlerini de v şeklinde dikti).

12

Önlüğün önü

10

Önlüğün arkası.

Comments

benim işime yaramadı daha güzel ve açıklayıcı olmasını isterim

cok begendim. resimli tanitimin de cok hos. ellerine saglik

Hazır etamin, kanaviçe, goblen kitleri online alışveriş için www.goblenci.com adresini ziyaret edebilirsiniz...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)