Profiterollü Pasta ve Mahlepli Kurabiye
Kurban Bayramı Menüsü

Comments

yaklaşık iki aydır sitenizi takip ediyorum.Yeni taşındığım evimde güzel tariflerle çok misafir ağırladım.Bu tarifler için sizi tebrik ederim.
ayrıca tüm portakalağacı üyelerinin bayramının sağlık ve huzur içinde geçirmesini temenni ederim.

Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bagıslanmıs olmanın o serefli makamına erişmiş olmak temennisiyle..Sağlıklı,mutlu,huzurlu daha nice bayramlara..

Bayramınız mubarek olsun..

Herkese, Sağlıklı, mutlu , huzurlu dolu nice bayramlar diliyorum. Hatice senin ve sevdiklerinin. Tüm portakal ağacındaki dostların ve ailelerinin bayramı mubarek olsun

Summer

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)