Profiterollü Pasta ve Mahlepli Kurabiye
Kurban Bayramı Menüsü

Comments

sevgıli hatice senin siteni hemen hemen 1 aydır takip ediyorum benide imeil lerine eklersen sevinirim benim hayatım 3 çocuk ve evle geçiyor degişik ama bir okadarda maliyeti fazla olmayan bula bilecegimiz tarifler olursa sevinirim bu zamanda 3 çocuk masraf istiyor ama onları sevindirmrk lazım.onlara degişik gelebilecek tarifler yazarsan sevinirim stenin iki üç linki birden var hangisine bakacagımızı şaşırdık sevgiyle kal.tebrikler

uzun zamandır her akşam mutlaka sitenize uğruyorum. Ve çoğu tarifi denedim. Şimdiye kadar hiç başarısız olmadım ölçüler mükemmel bence.Nette ki en iyi yemek sitesi bence. Yorumlarda süper. Ne diyeyim başarı dilemekten ve teşekkür etmekten başka........

hatice hanım öncelikle size ve bütün portakal agacı ailesine merhaba diyorum bütün tariflerinizi çok başarılı buluyorum ve bir çok tarifinizi denedim bazılarına kendimce eklemelerde bulundum zamanla sizlerlede paylaşırım zaten ellerinize yüreginize saglık.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)