Bayram Hazırlıkları: Anneannemin Bohça Baklavası, Arpacık Soğanlı Külbastı, Kayısılı Pilav
Annemin Bayram Tarifleri
Nohutlu Bulgur Çorbası, Kuzu Budu Fırın, Kestaneli Pilav

2007'nin İlk Menüsü

2007menu

Eğer "bir yıla nasıl başlarsanız öyle devam eder" sözü gerçekten doğru ise bizi inşallah mutlu sofralarla dolu, bol muhabbetli ve fotoğraflı bir yıl bekliyor demektir. Fotoğraflar annemin bayram sofrasından, tarifleri olmayanları ise birkaç güne ekleyeceğim...

Comments

ben buraya gırmeyı cok ıstıyorummm

eline saglik hatice

sitenizi epeydir ziyarat edemedim.yeni tarifleri denemek istiyorum.kolay gelsin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)