Hediye!
Japon Güneşi

Döndük biz...

Yolculuk

Yolculuğumuzdan çok şükür sağ salim döndük. Çok yorulduk ama Allah'tan Ayşe İkbal bizi hiç üzmedi. Yemek fotoğrafından çok yemek yiyen bebek fotoğrafımız olduğu için tek yemek karesi dönüşte kayınvalidemin bizim için yaptığı Japon Güneşi'ne ait. Tarif ve yolculukla ilgili detaylar sonraki yazıda inşallah...

istek üzerine not: soldaki fotoğraflar Kerem Tülün'e ait...

Comments

hoş geldiniz Allah bu şekilde (evlatları )ile gitmeyi.Gidipte kabul olunanlardan eylesin inşallah.Sizin gibi aileleri ile beraber gitmeyi arzu edenlerede ALLAH nasip etsin.rRabbim tüm dualarınızı ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul olunanlardan eylesin.Bende geçen sene umreye gitmiştim ama o duygular çok farklı.hacım tekrar Allah kabul etsin .Aramıza hoş geldiniz

yaptığınız hac ibadetini Allah kabul etsin. İnşallah Allah bizede nasip eder.

Selamun Aleyküm,Hatice hnm haccınız mübarek olsun.. RABBİM bizlerede nasip etsin inş..
sitenizin 3 yıldır sessiz abonesiyim
tarifleriniz çok güzell ALLAH razı olsun:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)