Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

Merhaba Hatice,

öncelikle ellerine saglik, ben de havuclu pirasa pisirecegim zaman cogunlukla anneme sorarim. Onun yaptigi pirasanin tadini kendi yaptiklarimda bulamadim hic. Annelerin hakki ödenmiyor. Sen de pirasayi havuclu ve pirincli yapar misin?

merhaba hatice hanım,bencede çok iyi yapmışsınız.her zaman değişik ve maliyeti fazla olacak lezzetler yerine bütçesi fazla olmayan yemeklerede yönelmeniz çok iyi olur.

Merhaba Hatice..
Harika görünüyor..
Benim için asla paha biçemediğim yemekler menemen,makarna birde ıspanaklı yumurtayı ben aynen pırasa ile yapıyorum oda çok lezzetli oluyor..
Teşekkürler herşey için..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)