Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

FIRINDA ISPANAKLI YUMURTA yı mutlaka denemelisiniz.aynı malzemeler pişirilip orta boy tepsiye konulur,yumurtalar çırpılıp üzerine gezdirilir.pişince börek gibi kesilerek üzerine mutlaka kekik ve kırmızı biber serpilir.çok ucuz ama gösterişli bir yemek tarifide benden olsun hatice.

Sizler anneciğinizin yemeklerini hatırlarken, ben de acaba benim minik yavrularım büyüdüklerinde benim hangi yemeklerimi böyle hatırlayacaklar diye düşündüm. Ve pek de iyi bir cevap veremedim kendime. Çünkü ben pek iyi bir aşçı değilim.
Allah hepimizin annelerine sağlık, sıhhat ve huzur versin, ölenlere de rahmet eylesin.

Gelen ve gelmeye devam eden tüm tarifler için çok teşekkür ederim! Muhtemelen başım sıkışınca elimdeki malzemeleri hemen bu yorumlarda aratmaya başlayacağım:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)