Kolay Sarıyer Böreği
Çift Çekirdekli Ekmek

Sofradaki Anadolu

Sofradakianadolu

Erkek kardeşimi zorla kolundan tutup ben diğer yemek yazarlarıyla tanışabileyim diye hayatta yemeyeceği yemeklerle dolu yöresel bir lokantaya götüreli birkaç yıl oldu. (tam dört yıl olmuş!) Sofradaki Anadolu şenliğini öğrenince aklıma hemen bu anım geldi. Eğer benim gibi yöresel lezzetleri seviyorsanız, zorla size eşlik edecek birini de biliyorsanız 12-15 Haziran arasında Caddebostan'daki Sofradaki Anadolu'ya uğrayabilirsiniz. Hatta hayal kurayım birkaçımız aynı zamanlarda gitsek, sonra oturup bir kahve içsek? (hayal bitti...)

Comments

Ben hayal kurmuyorum, çünkü tanışma konusunda ne düşündüğünüzü biliyorum :)

Hatice Hanım,
Sitenizi gerçekten çok beğenirken, eğitiminizi ve yüksek gelir seviyenizi aydınlık bir Türkiye için kullanmanızı isterdim.
Ayşe İkbal'in ise daha bebekken üzerine dini vecibeler yüklenmeden, Atatürk ilkeleriyle donatılmış ve çağdaş bir gelecekte yetişmesini dilerim.
Sevgiler,
Tülin.
Not.
Daha önce yazdığım yoruma cevap vermediğiniz için bu notum için de cevap beklemiyorum.

Selam Hatice hanım
Uzun zamandır sitesinizi takip ediyorum ama kayserili olduğunuzu biraz önce eski tariflerden birine bakarken farkettim.Ama hiç şaşırmadım.Ailece bu marifet birazda Kayserililikten olsa gerek.Bende Kayseriliyim.Hemşehri oluşumuz beni çok sevindirdi.Ama şebit yağlaması tarifi olsa bide sitede tam süper olucak.Sevgiler.Reyhan Yıldız.Kastamonu

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)