Kolay Sarıyer Böreği
Çift Çekirdekli Ekmek

Sofradaki Anadolu

Sofradakianadolu

Erkek kardeşimi zorla kolundan tutup ben diğer yemek yazarlarıyla tanışabileyim diye hayatta yemeyeceği yemeklerle dolu yöresel bir lokantaya götüreli birkaç yıl oldu. (tam dört yıl olmuş!) Sofradaki Anadolu şenliğini öğrenince aklıma hemen bu anım geldi. Eğer benim gibi yöresel lezzetleri seviyorsanız, zorla size eşlik edecek birini de biliyorsanız 12-15 Haziran arasında Caddebostan'daki Sofradaki Anadolu'ya uğrayabilirsiniz. Hatta hayal kurayım birkaçımız aynı zamanlarda gitsek, sonra oturup bir kahve içsek? (hayal bitti...)

Comments

NE YAZIKKİ BİR AY SONRA İSTANBUL DA OLACAĞIM YEMEKLERİ GÖRMEK VE SENİNLE TANIŞMAK ÇOK HOŞ OLURDU HERHALDE

çok meşgul olmalısın ki uzun zaman boyunca site güncellenmiyor bu durum bizleri üzüyor

Amanınnn şuan geceyarısı saat 1 ve ben siteyi ziyaret edip yatayım dedim amanınnn piyaz çekti canımmm yaaa!!Elhamdülillah ANTALYA'lıyım ve annem Zeliş süper ötesi yapar..yarın ilk iş koşa koşa anneme gitmekk! ANNECİİİMMM CANIM BENİM CANIM BENİMMM!!! :):)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)