Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

canım basın sagolsun....Allah sabır versın
buarada annenın ellerıne emegıne saglı ayrıca masaallah bayıldım yıne bu tarıflere...sevgıyle

Ne şeker şeyler onlar öylee :)

merhaba

öncelikle başınız sağolsun allah geride kalanlara sağlıklı ömür nasip etsin.
pisiler harika.bizde ailece hayvanları çok seviyoruz. kalplerimiz hayvan sevgisi ve sıcaklığıyla dolsun sevda

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)