Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

kediciklerin resimleri çok güzel gerçekten ama yaptığın güzel yemeklerin hazırladığın güzel sofraların resimleri kadar güzel değil:)

öncelikle başınız sağolsun.nur içinde yatsın.
geçmiş ramazan bayramınız mübarek olsun.
sabah sabah uykumu alamadan işe geldim ve bu mışıl mışıl uyuyan pisicikleri görünce uykum dahada arttı.benim 17 aylık bir oğlum var.kedileri görünce a pisi diye bağırıyor.annem kediye ekmek verirken al pisi demiş oda bunu a pisi diyi algılamış doğrusunu öğretmeye çalıştım ama beceremedim.bıraktım.
resmi yazıcıdan çıkarttım.çok şeker oldu siyah beyaz.oğlumun dolabına yapıştıracağım. teşekkürler hatice hanım bizi sabah sabah böyle tebessüm ettirdiğiniz için...

Sevgili Hatice başınız sağolsun..
Rabbim geride kalanlara hayırlı ömürler nasip etsin inşallah..
Anne sofrasıda bir harika olmuş..Anneciğinin ellerine sağlık..
Kediciklerde pek güzel uyuyorlar maşallah...

www.sultansofrasi-leyla.blogspot.com

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)