Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

Şu stresli iş ortamında bizi gülümsettiniz:)
Kediler benim en sevdiğim hayvanlar, bu kedicikleri görmek de çok mutlu etti beni.

merhaba
siteniz o kadar güzel ki hergün muhakkak iki üç kere giriyorum.tariflerinizde çok güzel görünüyorlar.ellerinize sağlık.bu arada nekadar şirin kediler.

Sevgili Hatice kediler bana ablamın Van kedisini hatırlattı.Senin resmini çektiğin kediler eminim ki sevmeye kalksankendilerini sevdirirler.Ablamın kedisine yanaşmak mümkün değil.Tam bir aslan.Bizde ancak ona uyurken yanaşa biliyoruz.çektiğin resmi bizimle paylaştığın için sağol.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)