Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

bende sizi çerkezköyden büyük hayranlıkla takip ediyorum.mükemmel yemek masaları hazırlıyorsunuz .bilseydim buraya geldiğinizi sizinle tanışmak isterdim saygılar ayse ikbale.

Bu siteyi çok seviyorum. Her webe gitdiğimde sık kullanılanlardan mutlaka tıklıyorum. Ve herseferinde gömülüp kalıyorum yazlara resimlere, tariler... Bu kez farklı oldu açtım ve arkaya doğru sıçradım. Neden mi: Ben kedilerden korkuyorum... Korkmamak için çok uğraştığım söylenemez ama bir türlü üstesinden gelemiyorum. 26 yaşında olmama rağmen gördüğümde kaçacak yer arıyorum.

Başınsağolsun üzüldüm fani dünya gelen göçer.Allah rahmet eylesin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)