Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

Merhaba,
Size daha once yorum gondermistim `yeni gorev tanimlari`baslikli yaziniza ancak websitesinde rastlayamadim.Ben de;bu paylasmak istedigim linki; bu ayki yaziniza yorum olarak yolluyorum.
Kizinizla yapabileceginiz bir dolu aktiviteyi bulabilirsiniz:

http://www.notimeforflashcards.com

Sevgiler

Hatice merhaba;

Hergün sitene giriyorum yeni yazıların ve tariflerin var mı diye. Ancak hergün hayal kırıklığına uğruyorum. Lütfen bizi daha fazla hayal kırıklığına uğratma.

sitenizi çok beğenerek takip ediyorum.tarifleriniz bir harika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)