Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

Küçükkken bir kedim vardı. Adı minnoş. Sanırım o yıllarda iki kediden birinin adı minnnoştu. Bir an eskiye gittim.

sevgili Hatice, ben 28 yaşındayım ve 6 aylık bir kızım var doğumdansonra çalışmaya ara verdim öncelerde bebeğimin sarılık ve gaz sancısı gibi dertleri vardı çok şükür atlattık evdekken yemek yapmak farklı bir anlam kazandı benim için önceleri kısa zamanda karnımızı doyurmaktı amaç siten bana çoook yardımcı oluyor teşekkür etmek istedim ama bir şey dikkatimi çekti site başındaki fotagraf mevsimle bielikte değişti lakin arşivdeki fotaflar eksik seni ve siteni yeni keşfettim her yeri delikdeşik ediyorum :)

Merhaba Hatice Hanım ben henüz 5 aylık evliyim ve evlenmeden önce hiç yemek yapmayı bilmiyordum.Çalıştığım için ilk başlarda akşam yemeklerini kahvaltılıklarla veya aparatif şeylerle geçiştiriyorduk ama sizin mükemmel siteniz sayesinde artık çok güzel yemekler yapabiliyor ve her geçen gün çevremdeki insanları özellikle eşim ve annemi şaşırtmayı başarıyorum :)Çok teşekürler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)