Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

Hatice Hanım Merhaba,
Benim çok sık takip ettiğim bir sitede ravda.nette

"mutluluk için 14 öneri" bölümünde sizin fotoğraflarınız mevcut. Görünce hemen tanıdım. Çokta güzel olmuş ayrıca..

http://kadin.ravda.net/include.php?path=ravda/mutluluk.php

Resimleriniz hayat kokuyor...Kedinin mırıltısını ,yemeklerin kokusunu aldım adeta...
Başınız sağolsun...
TüTü

merhaba hatice hanım,

bu kedicikler bana sıcacık ve huzur dolu bir ortamı hatırlattılar.buna ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da.teşekkurler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)