Kahvaltı Poğaçası
Yumurtalı Ekmek

Comments

daha önceki yorumların birinde bir arkadaş işten çıkıp çıkmadığınızı sormuştu.doğrusu bende merak ettim.yok eğer çıkmadıysanız Allah kuvvet versin pek yoruluyorsunuzdur.ellerinize sağlık.

ellerine sağlık ne güzel yemekler hazırlamışsın misafirlerine(her hafta zaman gazetesinden takib ediyorum çok başarılı buluyorum sevgilewr)

oğlum ne zaman çiğ ıspanak görse "bunlar tırtılların yediği yapraklardan mı"diye sorup yemek için ısrar eder.Ispanağı iyice yıkamama ve sirkeli suda bekletmeme rağmen çiğ çiğ yemesi doğru olurmu diye tereddüt edip yine de2-3 yaprak veriyordum.
Yani sonuçta çocuklarda çiğ ıspanak yiyebilir öyle mi?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)