Kahvaltı Poğaçası
Yumurtalı Ekmek

Comments

merhaba hatice, blogunu severerek takip ediyorum..bu mönü de çok hoş olmuş. birşey sormak istiyorum ekmek makinası araştırması yapıyorumda senin kullandığın makinana hangisi

Arkadaşlar bir komşum var,böreklere ıspanaklı iç yapar.ıspanağı yıkayıp doğrar,bir kuru soğanı ince doğrayıp ilave eder,az sıvıyağ,karabiber,pulbiberle tadlandırır,250 gr.kadar çökelek ilave edip karıştırır.nefis olur. ben bazen bu börek harcını salata olarak yapıyorum. çiğden ıspanağın tadı daha güzel gibi

Menünüz sayısal olarak sade, içerik olarak gayet zengin olmuş,elinize sağlık.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)