Bahar Kebabı ve Kış Pilavı
Annemin Bayram Sofrası

2008 Bayram Tatlıları

Bayram2008

Hazır çoğumuz bayram tatlılarını planlamaya başlamışken sitedeki bayramda yapılabilecek tarifleri, bu yıl eklenenlerle beraber yeniden yayınlıyorum. Bayrama kadar yazamazsam şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun!

2008 Bayram Tatlıları:

Comments

Nefis görüniyor,tadi kim bilir ne kadar hos. Ellerine saglik,buarada sayfaniz cok hos civil civil.Bende blog dünyasina yeni katildim.
www.beyaz-pirlanta.blogspot.com

Sevdiklerimizle beraber sağlıkla mutlulukla nice bayramlara kavuşmak dileğiyle kurban bayramınızı kutlarım. Hakakriden sevgiler

Bütün tariflerin birbirinden güzel.

Kurban bayramınız mubarek olsun.

Sevgiler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)