2008 Bayram Tatlıları
Burma Baklava

Annemin Bayram Sofrası

1

arefe günü diş çıkarmaya başlayan bir bebek + uykusuz bir anne + günler öncesinden hazırlıklara başlayan anneanne + güzel sofralarda güzel insanlar + uzaklara askere gideceği öğrenilen amca + kendi evimizde misafir ağırlamanın verdiği mutluluk  =  farklı duyguların, yorgunlukların, mutlulukların bir arada olduğu bayram günlerimiz...

en güzeli de annemin azminin ve enerjisinin verdiği huzur. asla onun kadar olamayacağımı bilsem de inşallah biz de ileride onun gibi tüm sevdiklerimizi aynı sofrada buluşturmayı başarabiliriz...

2

3

9

5

6

7

8

Comments

Of of bunlar ne böyle vallahi hayran kaldım.
Anneciğinizin ellerine sağlık. Maşallah diyelim nazarımız değmesin.

www.mutfakbocugu.com

ÇOK GÜZEL BİR SOFRA HERŞEY SUNUM HARİKA YEMEKLERİN TARİFLERİNİ BEKLİYORUZZ..

çok güzel bir sofra olmuş.bu bayram telaşı içinde nasıl bu kadar hazırlık yapabiliyor anneniz, her halde bu da ayrı bir yetenek olsa gerek. herkese hayırlı huzurlu bayramlar

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)