2008 Bayram Tatlıları
Burma Baklava

Annemin Bayram Sofrası

1

arefe günü diş çıkarmaya başlayan bir bebek + uykusuz bir anne + günler öncesinden hazırlıklara başlayan anneanne + güzel sofralarda güzel insanlar + uzaklara askere gideceği öğrenilen amca + kendi evimizde misafir ağırlamanın verdiği mutluluk  =  farklı duyguların, yorgunlukların, mutlulukların bir arada olduğu bayram günlerimiz...

en güzeli de annemin azminin ve enerjisinin verdiği huzur. asla onun kadar olamayacağımı bilsem de inşallah biz de ileride onun gibi tüm sevdiklerimizi aynı sofrada buluşturmayı başarabiliriz...

2

3

9

5

6

7

8

Comments

Sevgili Hatice anneni Allah nazardan korusun.Senin tabirinle annen sevdiklerini masada buluşturuyor,bunu yapacak hem azmi hemde sağlığı var.Ne mutlu ona..Allah sağlığını da azmini de daimetsin.Sizleri de anne sofralarından mahrum bırakmasın.

siteye reklammı alıyorsunuz artık

Ailesi için çırpınan bütün annelerin ellerine, yüreklerine sağlık. Ben de bir anne olarak, her geçen gün daha iyi bir anne olabilmek en büyük dileğim. Başta annenize saygılarımla, ona, size, kızınıza ve tüm ailenize nice bayramlar. Tüm bunları paylaştığınız için tşkler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)