Peynirli Çıtır Börekler ve Kestaneli Toplar
Yoğurtlu Ekmek

Comments

hatice en sonunda gorduk o guzel yuzunu..zaman zaman degil her zaman basvurdugum tariflerinle hep evimde gibisin ..allah razi olsun selamlar

gerçekten gurur verici bir olay çok çok tebrik ediyorum sevgileimle fikriye

Yazıdada geçtiği gibi sabir ve gayret olunca ağacın meyveleride bu kadar bereketli ve tatlı oluyor demekki.Bir çok arkadaşında öyle hissettiğine eminim ki,sanki kendi kardeşimizmiş gibi mutlu oluyoruz bu başarı hikayesini okudukça.Ağacınız daim meyve versin inş.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)