Peynirli Çıtır Börekler ve Kestaneli Toplar
Yoğurtlu Ekmek

Comments

haticecim cani gonulden tebrik ediyor basarilarinin artarak devamini diliyorum selamlar

Hatice seni gördüğüme çok sevindim hakettiğin güzel yerlere adım adım ilerliyorsun allah başarılarını daim etsin

Emeğinizin karşılığıdır. Helal olsun!!!

Size gelen tebrikleri bana gelmiş gibi hissedip o kadar seviniyorum. Benim sitemi kurmamda kabul ettiğim idolsünüz. Tekrar teşekkürler. Allah razı olsun.

Sevgi ve muhabbetle...
Canan

www.mutfakbocugu.com

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)